Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Manisa Valiliği
Manisa Valiliği

Milli Emlak Müdürlüğü Tarafından 25/12/2019 Tarihinde Arazi Satışı ve Kiralama İlanı

04 Aralik 2019
İLAN
MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA NO İLÇE MAHALLE TAŞINMAZ NO CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 Yunusemre Topçuasım 45170100619 Arsa 510 2 151,50 m² Tam Bitişik Nizam 5 Kata konut imarlı 838.326,00 TL 168.000,00 TL 25.12.2019 09:00
2 Yunusemre Karakılınçlı 45170100194 Ham toprak  - 767 3.790,00 m² Tam İmarsız 113.700,00 TL 22.740,00 TL 25.12.2019 09:15
3 Yunusemre Karakılınçlı 45170100689 Tarla  - 776 580,00 m² Tam İmarsız 23.200,00 TL 4.640,00 TL 25.12.2019 09:30
4 Yunusemre Karakılınçlı 45170100613 Tarla  - 779 580,00 m² Tam İmarsız 23.200,00 TL 4.640,00 TL 25.12.2019 09:45
5 Yunusemre Dazyurt 45010101620 Dam  - 14 475,00 m² Tam İmarsız 14.250,00 TL 2.850,00 TL 25.12.2019 10:00
6 Yunusemre Dazyurt 45010101621 Dam  - 15 500,00 m² Tam imarsız 15.000,00 TL 3.000,00 TL 25.12.2019 10:15
7 Yunusemre Dazyurt 45010101622 Dam  - 17 400,00 m² Tam İmarsız 12.000,00 TL 2.400,00 TL 25.12.2019 10:30
8 Yunusemre Dazyurt 45010101623 Dam  - 18 500,00 m² Tam İmarsız 15.000,00 TL 3.000,00 TL 25.12.2019 10:45
9 Şehzadeler Sarıalan 45010102651 Zeytinlik  - 339 6.575,00 m² Tam İmarsız 78.900,00 TL 15.780,00 TL 25.12.2019 11:00
10 Şehzadeler Sarıalan 45010102633 Tarla  - 155 1.925,00 m² Tam İmarsız 23.100,00 TL 4.620,00 TL 25.12.2019 11:15
11 Şehzadeler Sarıalan 45010102641 Bahçe  - 250 144,00 m² Tam İmarsız 7.200,00 TL 1.440,00 TL 25.12.2019 11:30
12 Şehzadeler Sarıalan 45010102642 Bahçe  - 256 128,00 m² Tam İmarsız 6.400,00 TL 1.280,00 TL 25.12.2019 11:45
13 Şehzadeler Sarıalan 45010102643 Bahçe  - 259 192,00 m² Tam İmarsız 9.600,00 TL 1.920,00 TL 25.12.2019 12:00
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR
SIRA NO   MAHALLE TAŞINMAZ NO CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) KİRAYA VERİLECEK ALAN (m²) KİRALAMA AMACI  ve SÜRESİ TAHMİNİ BEDELİ İLK YIL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
14 Yunusemre Y. Köseler 45010103008 Taşlık Arazi 123 22 20.000,00 m² 15.000,00 m² Tarımsal amaçlı olarak kullanılmak üzere / 5 Yıl 1.800,00 TL 540,00 TL 25.12.2019 14:00
15 Şehzadeler S.Çeşmebaşı 45010102528 Ham Toprak  - 687 4.250,00 m² 4.250,00 m² Tarımsal amaçlı olarak kullanılmak üzere / 5 Yıl 2.000,00 TL 400,00 TL 25.12.2019 14:15
16 Yunusemre Horozköy 45010200507 Tarla  - D.H.T.A 5.150,28 m² 5.150,28 m² Tarımsal amaçlı olarak kullanılmak üzere / 5 Yıl 6.100,00 TL 1.830,00 TL 25.12.2019 14:30
17 Yunusemre Kocakoru 45170200289 Ham Toprak   D.H.T.A 1.080,54 m² 1.080,54 m² Tarımsal amaçlı olarak kullanılmak üzere / 5 Yıl 350,00 TL 70,00 TL 25.12.2019 14:45
18 Yunusemre Uzunburun 45010102877 Tarla   125 3.090,00 m² 3.090,00 m² Tarımsal amaçlı olarak kullanılmak üzere / 5 Yıl 7.000,00 TL 1.400,00 TL 25.12.2019 15:00
                             
1- Yukarıda özellikleri belirtilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazlardan 1 -13. sıra (13 dahil) numaralı taşınmazların satış ihaleleri, 14-18. sıra dahil numaralı taşınmazın kiralama ihalesi  2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyalarında mevcut genel ve özel şartlara göre hizalarında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
2- İhaleler, Uncubozköy Mah. İzmir-Balıkesir Karayolu Üzeri Adliye Sarayı Yanı. No: 181- Yunusemre- Manisa adresinde bulunan Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3- Şartname ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde (08:00 - 17:00) Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir. 
4- İhalelerde taşınmaz mal satış bedelleri peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı 5.000,00 TL'sını geçtiği takdirde, ihale bedelinin 1/4'i peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir. Taşınmaz mal kira bedelleri de yıllık peşin ödenebileceği gibi 1/4 peşin kalanı 3 er aylık dönemler halinde ödenebilir.
5- 4706 sayılı yasanın 7.maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
6- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
a) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi. (İkametgah Belgesi)
b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek.(Adres Beyanı)
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik Numarası,
d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.manisa.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilineceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri  www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.               TEL: 0236 233 26 70-71-72-73
                          İLAN OLUNUR.  

Dokümanlar


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır