Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
Riskli Yapı ve Riskli Alan Tespiti ve Kiymet Takdiri
1-RISKLİ YAPI TESPİTİ
 
Mülk sahibi veya kanuni vekili
 
Lisanslandırılmış kuruluş
 
Rapor hazırlanır
 
7 Gün içinde müd. Gönderilir
 
Müdürlükçe incelenir
 
Eksik-yanlış varsa           Eksik yoksa
 
Düzeltme yapılır
 
          10 gün içinde Müdürlük
          Tapu dairesine bildirir
 
          Bakanlığa bilgi verilir
 
 
İdarece Binanın yıktırılması
için en az 60 gün süre verilir
 
Tebligat Md. ye bildirilir.
 
Mahalli kontrolde Yıkım yapılmamışsa
 
Yıkım için 30 gün ek süre verilir
 
Yıkılmamışsa
Masraflar özel hesaptan karşılanarak
                                                               
Boşaltım ve yıkım mahalli idare iştiraki
Mülki amir tarafından yapılır
 
 Yıkım yapılmamışsa
 
                                            Bakanlık yazı ile idareden ister
 
                                            Yine yıkılmamışsa Bakanlıkça yıkılır-yıktırılır
Yıkım masrafları
Tapuya bildirilir
                                            Bakanlık bu işlemleri resen de yapabilir.
 
 
 
 
2-RISKLİ YAPI TESPİTİ
 
Bakanlıkça verilen sürede maliklerince yapılmazsa Bakanlık veya ilgili idarece yapılır veya yaptırılır.
 
Rapor hazırlanır
 
7 Gün içinde müd. Gönderilir
 
Müdürlükçe incelenir
 
Eksik-yanlış varsa           Eksik yoksa
 
Düzeltme yapılır
 
          10 gün içinde Müdürlük
          Tapu dairesine bildirir
 
          Bakanlığa bilgi verilir
 
          Tebl. Tarhinden 15 gün
          İçinde itiraz edilebilir
 
İtiraz varsa                 İtiraz yoksa
 
Teknik Heyete           İdarece Binanın yıktırılması
Gider                          için en az 60 gün süre verilir
 
Heyet karar verir
 
İtirazın kabulü             İtirazın reddi
                                                                Yıkım için 30 gün ek süre verilir 
Raporun iptali                                        
                                                                Tebligat Md. Ye bildirilir.
 
                                                                Yıkım yapılmamışsa
 
                                                                 Masraflar özel hesaptan karşılanarak
                                                               
                                                                 Boşaltım ve yıkım mahalli idare iştiraki
                                                                 Mülki amir tarafından yapılır
 
                                                                Yıkım yapılmamışsa
 
                                                                Bakanlık yazı ile idareden ister
 
                                                                Yine yıkılmamışsa Bakanlıkça yıkılır-yıktırılır
Yıkım masrafları Tapuya bildirilir                                                                              
                             Bakanlık bu işlemleri resen de yapabilir.   
RİSKLİ YAPILARIN BULUNDUĞU PARSELLER İLE RİSKLİ ALANLAR HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER:
 
Yıkım sonrası öncelikle maliklerce uygulama yapılması esastır. Proje seçimi, yapım ve uygulama yöntemini belirlemek için:
 
A-Yönetici- Denetçi veya kat maliklerinin 1/3 istemi üzerine,
 
B-Noter vasıtası ile tüm maliklere tebligat yaparak toplantıya çağırılır,
 
C-Toplantıda oybirliği ile anlaşma varsa Müdürlüğe bildirilir.
 
D-Toplantıda oybirliği ile anlaşma yoksa
 
ü Riskli yapının değeri lisanslı değerleme kuruluşunca tespit edilir.
ü Değer tespiti gözetilerek oybirliği ile anlaşmaya gidilir.
ü Oybirliği ile anlaşma sağlanmadığı takdirde,
ü Sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların 2/3 çoğunluk ile karar verilir.
ü Karar tutanağa bağlanır. Şartları ile birlikte Müdürlüğe bildirilir.
ü Tutanak toplantıda bulunan tüm kat maliklerince imzalanır.
ü Karar noter vasıtası ile tüm katılan ve katılmayan maliklere tebliğ edilir.
ü 15 Gün içinde bu kararın kabul edilmemesi durumunda,
ü Bakanlıkça tespit edilecek rayiç bedelden az olmamak üzere
ü Anlaşma yapmayanların arsa payları diğer paydaşlara açık arttırma ile satılır.
ü Bu şekilde satış yapılmazsa,
ü Rayiç bedel Bakanlıkça ödenir ve paylar hazine adına resen tescil edilir. TOKİ veya ilgili idareye Bakanlıkça devir edilebilir.
 
Karara katılmayan arsa paydaşlarının rayiç bedeli riskli yapının değerine göre belirlenir.  
     
 
RİSKLİ ALANLARDA YIKIM SONRASI UYGULAMA UYGULAMA:
 
1-Malikler tarafından:
Parsellerin tevhit edilmesine
Münferit veya birleştirerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına
Yeniden bina yaptırılmasına
Payların satışına
Kat karşılığı veya hasilat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirmesine
Arsa haline gelen taşınmazlara uygulanacak projeye
 
        Sahip oldukları hisseleri oranında proje paydaşlarının en az 2/3 çoğunluğu ile karar verilir.
 
UYGULAMA ALANINDA DEĞER TESPİTİ VE HAK SAHİPLİLİĞİ:
 
1-İLGİLİ İDARE TAŞINMAZIN:
Yüzölçümünü
sınırını
cinsini
Maliklerini ve adreslerini     
 belirler.    
2-Kamulaştırma haritasını yapar – yaptırır.
 
3-Değer tespitini yapar:
-Derleme uzman kişi, kurum ve kuruluşlardan ve mahalli emlak alım, satım bürolarından bilgi alarak
-En az 3 kişilik kıymet takdir komisyonu oluşturarak
-Hizmet satın almak suretiyle
TESPİT EDER.
 
 
UYGULAMA ALANINDAKİ TAŞINMAZ MALİKLERİNİN HAKLARI VE TAPUYA TESCİL İŞLEMLERİ:
 
1-Konut ve işyerinin niteliği ve büyüklüğü ilgili kurumca belirlenir, uygulama alanında yapılacak konut ve işyerinden vermek üzere sözleşme yapar.
 
2-Bedel tespiti yapılan taşınmazın bedeli, verilecek taşınmaz bedelinden düşülür.
 
a-Alacağı varsa taşınmaz veya imar hakkı verilir.
b-Borçlu kalırsa taksit ile ödeme yapar.
c-Birden fazla hakkı varsa birden fazla vermek üzere sözleşme yapılır.
 
3-inşaat maliyeti tüm masraflar hesaplanarak hesaplanır.( İhale- Arsa- Proje –Yıkım –Nakliye vs.)
 
4-Müstakil işyeri yerine hisseli işyeri verilebilir.
 
5-Taşınmaz malikleri proje ortağı olmak suretiyle kat veya hasilat karşılığı inşaat yapabilir veya yaptırabilir.
 
6- Bakanlık uygulama alanında her türlü imar ve imar uygulaması ve benzeri işlemleri yapmaya yetkilidir.