Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
Belediyelere Şartlı Nakdi Yardım Talebi İçin Gerekli Evraklar (Araç Talepleri)

 

 

(BU BÖLÜME BELEDİYENİN ANTETİ YAZILACAK)

 

 

Sayı   :                                                                                                           Tarih:

Konu: Çevre Kirliliğinin Giderilmesi                                                                      

            (Çöp Toplama Aracı) Yardım Talebi

 

              (Önemli Not: Sadece Çöp Toplama Aracı yazılacak ebat ve özellik belirtilmeyecek.)

 

T.C.

          ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA

          (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü)

 

 

 

 

Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere acilen “……………………………… aracı” na ihtiyaç bulunmaktadır. Mali imkânlarımızın yetersiz olması sebebiyle temin edilemeyen çöp toplama aracının Belediyemiz adına satın alınabilmesi için Bakanlığınız bütçesinin ilgili kaleminden karşılanmak üzere Belediyemize şartlı nakdi yardım yapılması hususunda,

 

            Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

 

 

                                                                                                                                  ………………………

                                                                                                                                     Belediye Başkanı

 

 

 

 

EKLER:

1-Encümen Kararı,

2-Taahhütname

3-Protokol

4-Gerekçe raporu

5-Yaklaşık Maliyet Tablosu

 

 

TARAFIMIZA AİT BİLGİLER:

1-Nüfus:……….

2- Çevre ve Şehircilik Bakanlığından daha önce tahsis edilen araç türleri:…………………………………………………………...

3-Temizlik ve Çevre ve Şehircilik hizmetlerinde kullanılan araç türleri:…………………………………………………………...

 

 

Tel       :

Fax      :

Adres  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEREKÇE RAPORU

 

 

 

 

            Belediyemiz katı atıkların halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde uzaklaştırılmasını sağlamayı amaç edinmiş olup, ancak bu atıkları gereği gibi taşıyacak, temizleyecek  yeterli atık taşıma ve temizleme  aracımız (…………………………….. aracı) bulunmamaktadır.  

 

         Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 20 nci maddesinde; “Toplanan evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıkların, görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarda taşınması zorunludur“ denilmektedir.

 

         Yönetmelikte tarif edildiği şekilde …………………………………………..aracımızın olması durumunda, katı atıklar düzenli olarak toplanması, temizlenmesi sağlanarak,  bu yolla hem çevre kirliliğinin giderilmesi sağlanmış, hem de halk sağlığı korunmuş olacaktır.

 

Bu sebeple katı atıkların, yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri gereğince çevre kirliliğine ve halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde taşınabilmesi için Belediyemizce  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 1 adet ……………………….aracının temin edilmesi noktasında talepte bulunulması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              …………………….

                                                                                                 Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCÜMEN KARARI

 

 

Sayı:

Tarih:

 

 

 

 

Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere acilen “1 adet ..………………….………………..aracı” na ihtiyaç bulunmaktadır. Mali imkanlarımızın yetersiz olması sebebiyle temin edilemeyen bahse konu aracın satın alınabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan,  Bakanlığın uygun gördüğü miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasına, Belediyemiz adına yardımla ilgili konularda Belediye Başkanı ………………………………………………‘a yetki verilmesine, yardımın tarfımıza  tahsisi yapıldığı takdirde, Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınmasına, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılmasına, yardımla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen taahhütname ve protokol hükümlerinin yerine getirilmesine  ve Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediye Başkanı                             Üye                               Üye                      Üye              


 

 

(BU BÖLÜME BELEDİYENİN ANTETİ YAZILACAK)

 

 

 

 

YAKLAŞIK MALİYET TABLOSU

 

 

 

YAPILACAK İŞ

 

TUTAR

 

 

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN GİDERİLMESİ HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI AMACIYLA

(………………………………………………. ARACI)

 

                                                            

                                                            .-TL

 

 

TOPLAM

 

 

                                                .-TL

 

 

 

 

                                                                                                          BAŞKAN

                                                                                                      (İmza – Mühür)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAÇ TAAHHÜTNAMESİ

 

İşbu taahhütname; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca (“Bakanlık” olarak anılacaktır) 03.04.2007 tarihli ve 26482 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik” in 7’nci maddesi kapsamında  “Çevre kirliliğinin giderilmesi maksadıyla ……………………………….aracı” alımında kullanılmak üzere ………………………………………………………………….‘na (“Kurum” olarak anılacaktır) aracın/şartlı nakdi yardımların kullanımında, aşağıda kullanım şart ve esasları belirtilen; 

1.     Yapılan yardım ile harcamalara ilişkin, yürürlükteki mevzuat ile bu taahhütname ve protokol hükümlerine göre yapılacağını, bu konudaki tüm hukuki sorumluluğun Kurumumuza ait olduğunu,

2.     Bakanlık, yardım tutarlarının aktarılması için Kurum adına Banka (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Bankacılık Şubesi) nezdinde -Bakanlık lehine rehinli ve blokeli- hesap açtıracaktır. Bu hesapların kullanımı, Bankaya talimat verilmesi, kapatılması, başka bir hesaba aktarımı, paranın süresi içinde veya amacına uygun kullanılmaması halinde Bakanlığın hesaplarına iadesi v.b. tüm yetki ve tasarruf hakkı, Kurum tarafından Bakanlık’ a devredilmiş olup, Bakanlıkça serbest bırakma işlemi yapılmadan hesaplar için Kurum tarafından herhangi bir talimat verilmeyeceğini, verilmesi durumunda Banka tarafından yerine getirilmediği için Banka ve/veya Bakanlık aleyhine idari veya hukuki hiçbir girişimde bulunmayacağını, böyle bir durumda süre beklenmeksizin paranın Maliye Bakanlığı hesaplarına iadesinin gerçekleştirilebileceğini Kurum, peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

3.      Aracın/araçların Kurumca satın alınması halinde; nakdi yardımın kullanımında, öncelikle, işin yapıldığına ve kime yaptırıldığına (kurum-firma adı , vergi dairesi, vergi numarası, iban numarası,  fatura tutarı ve serbest bırakılacak miktar  vb.) dair serbest bırakma talebi tablosu ile  diğer  tüm bilgi ve belgelerin ONAYLI suretlerinin (isim-imza-mühür) ibraz edileceğini, Bakanlıkça uygun bulunması halinde, işin yaptırıldığı/mal veya hizmetin alındığı yüklenici şahıslara/şirketlere, ödeme yapılmak üzere Bakanlıkça banka hesabı üzerinde gerekli miktarda serbest bırakma işlemi yapılacaktır.

4.     Aracın/araçların tescili ve kullanılması sırasında tahakkuk eden her türlü vergi, resim, harç ve masrafların tarafımızca ödeneceğini, aracın/araçların özel ya da tüzel hiç kimseye satış, temlik, devir ve yardım işlemlerine konu edilmeyeceğini,

5.     Aracın, firmadan teslim alınması sırasında, Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde muayene kabul komisyonunda Bakanlığın veya İl Müdürlüğünün belirleyeceği bir makine mühendisinin de yer alabileceğini,

6.     Aracın/araçların kullanımı sırasında doğabilecek her türlü cezai ve hukuki sorumluluğun Kurumumuza ait olacağını,

7.     Araç/araçlar çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin temizlenmesi, çevreyi iyileştirici faaliyetler için kullanılacağı, bu faaliyetler dışında kullanılmayacağını,

8.     Aracın/araçların her iki kapısı üzerine “ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN HİBE EDİLMİŞTİR” ibaresinin yazılacağı ayrıca, aracın/araçların üst yapı kısmının sağ tarafına Bakanlıkça yaptırılan/belirlenen resim, logo ve yazılarının yazılacağını, Başka bir araç türüne çevrilmeyeceğini ve başka amaçlara tahsis edilmeyeceğini, aracın kullanım amaçlarında değişiklik meydana getirmemesi şartıyla aracın daha verimli kullanımını sağlayacak tadilat ve değişikliklerde (kendi imkanları ile aracın/araçların işlevini değiştirmeyecek şekilde ilave ekipman yaptırabileceğini) Bakanlıktan izin alınacağını,

9.     Aracın/araçların amacına uygun kullanılıp, kullanılmadığını incelemeye, denetlemeye ve rapor tanzim etmeye Bakanlığın yetkili olacağını, ita amiri onayı ile araç hakkında yapılacak her türlü düzenleme ve kararlara uyacağımızı,

10.   Aracın/araçların özenle kullanılmasının sağlanacağını, periyodik olarak bakım ve onarımlarının yapılacağını ve ekonomik ömürlerinin uzatılmasını temin edecek tedbirleri alacağımızı,

11.   Aracın/araçların 03.04.2007 tarihli ve 26482 sayılı Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik hükümleri kapsamında, başka bir iş için kullanılmayacağına ve başkasına hiçbir suretle devredilmeyeceği, Ancak gerektiğinde Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın onayı ile Valinin gözetimi altında diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile İl Özel İdaresinin hizmetine tahsis edilebileceği veya devredilebileceğini,

12.   Aracın/araçların en az 10 yıllık süreyi doldurması ve amacı doğrultusunda kullanılamıyor ise,İl/İlçede oluşturulacak personellerden bir komisyon tarafından düzenlenen kullanılamaz raporunun alınacak encümen kararı ve Valilikten onay alınarak satış işlemlerine başlanılacak ve 237 Sayılı taşıt Kanununun 13’üncü maddesi, 23053 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 40.ıncı maddesi ve Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 01.11.1995 tarihli ve 39300 sayılı 112 no’lu Genel Tebliği ve  193 No’lu Milli Emlak Genel Tebliğ de ön görülen satış usulleri ile satılması, satıştan elde edilecek gelirin çevrenin korunması ve iyileştirilmesi,amacına yönelik olarak kullanılması ve gelirin kullanılması planlanan alanın 2872 sayılı Çevre Kanunu ve  Yönetmelik hükümlerine uygunluğu konusunda Bakanlığımızın da uygun görüşü alınarak harcama belgelerinin gönderilmesi,

13.   Aracın/araçların Kurumca satın alınması halinde; Harcama Belgeleri Yönetmeliği uyarınca, ödeme ve araç tescil işlemleri tamamlandıktan sonra,

a)     Aracın Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden alınması halinde; Faturanın onaylı sureti, Ruhsat Fotokopisi, trafik tescil belgesi, Muayene Kabul Tutanağı, Taşınır İşlem Fişi, Serbest Bırakma Talebi Tablosu ((kurum-firma adı , vergi dairesi, vergi numarası, iban numarası,  fatura tutarı ve serbest bırakılacak miktar  vb.) Taahhütname, Bakanlık tarafından gönderilen ödenek yazısı fotokopisi ve aracın haczedilememesi için meclis kararı,

b)     Aracın Firmalardan alınması halinde; İhale Onay Belgesi, İhale Komisyon Kararı, Sözleşme, Ruhsat Fotokopisi, Faturanın onaylı sureti, Muayene Kabul Tutanağı, Taşınır İşlem Fişi ve Serbest Bırakma Talebi Tablosu ((kurum-firma adı, vergi dairesi, vergi numarası, iban numarası,  fatura tutarı ve serbest bırakılacak miktar vb.) Taahhütname,  Bakanlık tarafından gönderilen ödenek yazısı, aracın haczedilememesi için meclis kararı, trafik tescil belgesi ve araç ruhsatının,

c)      Onaylı suretlerini; Sayıştay Başkanlığına sunulacak dosyada yer almak üzere (a) ve (b) belirtilen belgelerin Bakanlığa gönderileceğini,

14.   Kurumumuzca, aracın amacına uygun kullanılacağını, bu taahhütname ve Bakanlıkla yapılan protokolde yer alan hususlara uyulacağını, bu konudaki her türlü sorumluluğun Kurumumuz üzerinde olduğunu, aksi halde paranın hesaba aktarıldığı tarihten itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun Hükümleri” çerçevesinde iade edileceğini, yapılan şartlı nakdi yardımlarla ilgili olarak Kurumumuz ile yüklenici firma arasında yapılan (sözleşme, İhale, mal alımı, temlik, devir, yardım, alım, satım vb.) her türlü iş ve işlemlerde Bakanlığın hiçbir şekilde taraf edilmeyeceğini ve 3’ncü şahıs olarak gösterilmeyeceğini,

15.   Bu taahhütnamede belirtilen hususların ihlali halinde açılacak davalarda Ankara Mahkemelerinin yetkili olacağını, Kurumumuz / Kuruluşumuz adına Bakanlık ve T.C.Ziraat Bankası A.Ş.’ne karşı gayri kabil-i rücu olarak kabul ve taahhüt ederim.                                                                  

İş Bu taahhütname 15  madde olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.

 

                                                                                                              ..………..…………………………………………………… adına

                                                                                                                                                           (Kurum/Kuruluş)

                     …../.…./……

                                                                                                                                                               Taahhüt Eden:                   

                                                                                                                                                                  Adı Soyadı

                                                                                                                                                                 (İmza-Mühür)

 

                                                                                        ARAÇ PROTOKOLÜ

 

İş bu protokol; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca (Bakanlık” olarak anılacaktır); 03.04.2007 gün ve 26482 tarihli R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik” in 12’nci maddesinin (ç) bendine istinaden “Çevre kirliliğinin giderilmesi maksadıyla ………………………………………………….aracı”  alımı için Bakanlık ile aşağıda bilgileri verilen Kurum/Kuruluş (“Kurum” olarak anılacaktır)  arasında hazırlanmıştır.

Kurum Adı

 

Adresi

 

Vergi Dairesi

 

Vergi Numarası

 

Kurum Tel

 

Faks

 

Cep

 

             

Şartlı nakdi yardımın kullanım şartları ile kontrol ve denetimine ilişkin uygulama esasları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

1.     Aracın/araçların Kurumca satın alınması halinde; Bakanlık, yardım tutarlarının aktarılması için Kurum adına Banka (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Bankacılık Şubesi) nezdinde -Bakanlık lehine rehinli ve blokeli- hesap açtıracaktır. Bu hesapların kullanımı, Bankaya talimat verilmesi, kapatılması, başka bir hesaba aktarımı, paranın süresi içinde veya amacına uygun kullanılmaması halinde Bakanlığın hesaplarına iadesi v.b. tüm yetki ve tasarruf hakkı, Kurum tarafından Bakanlık’ a devredilmiş olup, Bakanlıkça serbest bırakma işlemi yapılmadan hesaplar için Kurum tarafından herhangi bir talimat verilmeyeceğini, verilmesi durumunda Banka tarafından yerine getirilmediği için Banka ve/veya Bakanlık aleyhine idari veya hukuki hiçbir girişimde bulunmayacağını, böyle bir durumda süre beklenmeksizin paranın Maliye Bakanlığı hesaplarına iadesinin gerçekleştirilebileceğini Kurum, peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

2.     Aracın/araçların tescili ve kullanılması sırasında tahakkuk eden her türlü vergi, resim, harç ve masrafları aracı teslim alan kurum tarafından ödenecektir.

3.     Aracın, firmadan teslim alınması sırasında, Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde muayene kabul komisyonunda  Bakanlığın veya İl Müdürlüğünün belirleyeceği bir personelin yer alabileceği,

4.     Aracın/araçların kullanımı sırasında doğabilecek her türlü cezai ve hukuki sorumluluk kuruma ait olacaktır.

5.     Araç/araçlar çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin temizlenmesi, çevreyi iyileştirici faaliyetler için kullanılacak, bu faaliyetler dışında kullanılmayacaktır. Aracın/araçların her iki kapısı üzerine “ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN HİBE EDİLMİŞTİR” ibaresi yazılacaktır, ayrıca aracın/araçların üst yapı kısmının sağ tarafına Bakanlıkça yaptırılan/belirlenen resim, logo ve yazılar yazılacaktır. Başka bir araç türüne çevrilmeyecek ve başka amaçlara tahsis edilmeyecek,  aracın kullanım amaçlarında değişiklik meydana getirilmemesi şartıyla aracın daha verimli kullanımını sağlayacak tadilat ve değişikliklerde (kendi imkanları ile aracın/araçların işlevini değiştirmeyecek şekilde ilave ekipman yaptırabileceğini) Bakanlıktan izin alınacaktır.

6.     Aracın/araçların amacına uygun kullanılıp, kullanılmadığını incelemeye, denetlemeye ve rapor tanzim etmeye Bakanlık yetkili olacaktır. İta amiri onayı ile araç hakkında yapılacak her türlü düzenleme ve kararlara uyulacaktır.

7.     Aracın/araçların Kurumca satın alınması halinde; Harcama Belgeleri Yönetmeliği uyarınca, ödeme ve araç tescil işlemleri tamamlandıktan sonra,

a)     Aracın Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden alınması halinde; Encümen Kararı, Fatura sureti, Ruhsat Fotokopisi, Trafik Tescil Belgesi, Muayene Kabul Tutanağı, Taşınır İşlem Fişi, Serbest Bırakma Talebi Tablosu, (kurum-firma adı, vergi dairesi, vergi numarası, iban numarası,  fatura tutarı ve serbest bırakılacak miktar  vb.) Protokol, Taahhütname, Bakanlık tarafından gönderilen ödenek yazısı ve aracın haczedilememesi için meclis kararı,  

b)     Aracın Firmalardan alınması halinde; İhale Onay Belgesi, İhale Komisyon Kararı, Sözleşme, Ruhsat Fotokopisi, Encümen Kararı, Fatura (Fatura tutarı yapılan şartlı nakdi yardım kadar ise asıl/onaylı suretleri, Kurumun ilave katkısı bulunması durumunda asıl/onaylı sureti), Muayene Kabul Tutanağı, Taşınır İşlem Fişi ve Serbest Bırakma Talebi Tablosu (kurum-firma adı , vergi dairesi, vergi numarası, iban numarası,  fatura tutarı ve serbest bırakılacak miktar  vb.) , Protokol, Taahhütname, Bakanlık tarafından gönderilen ödenek yazısı,  ONAYLI suretleri (isim-imza-mühürlü) ile aracın haczedilememesi için meclis kararı, trafik tescil belgesi ve araç ruhsatının,

c)     Onaylı suretlerini; Sayıştay Başkanlığına sunulacak dosyada yer almak üzere Bakanlığa gönderileceğini,

8.     Yardımı yapılan araç/araçlar ile ilgili tüm hukuki sorumluluk yürürlükteki yasalar ve mevzuat çerçevesinde yardımın yapıldığı kurum/kuruluşa ait olacaktır.

9.     Aracın/Araçların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığına dair Bakanlık birimlerince yapılacak inceleme ve denetleme sonucu düzenlenecek raporlarda belirtilecek hususlara uyulacak ve görülen eksikler giderilecektir.

10.   Aracın/araçların 03.04.2007 tarihli ve 26482 sayılı Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik hükümleri kapsamında, başka bir iş için kullanılmayacağına ve başkasına hiçbir suretle devredilmeyeceği, Ancak gerektiğinde Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın onayı ile Valinin gözetimi altında diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile İl Özel İdaresinin hizmetine tahsis edilebileceği veya devredilebileceğini,

11. Aracın/araçların en az 10 yıllık süreyi doldurması ve amacı doğrultusunda kullanılamıyor ise,İl/İlçe de oluşturulacak personellerden  bir komisyon tarafından düzenlenen kullanılamaz raporunun alınacak encümen kararı ve Valilikten onay alınarak satış işlemlerine başlanılacak ve 237 Sayılı taşıt Kanununun 13’üncü maddesi, 23053 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 40.ıncı maddesi ve Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 01.11.1995 tarihli ve 39300 sayılı 112 no’lu Genel Tebliği ve  193 No’lu Milli Emlak Genel Tebliğ de ön görülen satış usulleri ile satılması, satıştan elde edilecek gelirin çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, amacına yönelik olarak kullanılması ve gelirin kullanılması planlanan alanın 2872 sayılı Çevre Kanunu ve  Yönetmelik hükümlerine uygunluğu konusunda Bakanlığımızın da uygun görüşü alınarak harcama belgelerinin gönderilmesi,

12. Harcamaların yapılmasında yürürlükteki mevzuat ile bu protokol ve taahhütnamede yer alan hususlara uyulacak, bu konudaki her türlü sorumluluk kurum üzerinde olacak, aksi halde paranın hesaba aktarıldığı tarihten itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun Hükümleri” çerçevesinde iade edileceğini gayri kabil-i rücu olarak kabul ve taahhüt edilmiştir. Ayrıca yapılan şartlı nakdi yardımlarla ilgili olarak kurumumuz ile yüklenici firma arasında yapılan (sözleşme, İhale, mal alımı, temlik, devir, yardım, alım, satım vb.) her türlü iş ve işlemlerde Bakanlık hiçbir şekilde taraf edilmeyecektir, 3’ncü bir şahıs olarak gösterilmeyecektir.

13.   İş Bu protokol 13 maddeden ibaret olup düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır. Bu protokolde belirtilen hususların ihlali halinde açılacak davalarda Ankara Mahkemeleri yetkili olacaktır.

 

       Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Adına                                                                                ………………………………. Adına

                                                                                                                                                                     (Kurum/Kuruluş)                                                                                                                                                                                                                    Adı Soyadı

                Adı Soyadı                                                                                                                                          (İmza-Mühür) 

                 İmza-Mühür…….