Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, verilen görevlerin sonucunu izlemeye ve geleceğe ilişkin planlamanın yapılmasına yönelik mekanizmalar oluşturmak, geçici veya sürekli görevden ayrılmalarda hizmetin aksamadan sürdürülmesini sağlamaya yönelik devir ve teslim yöntemini belirlemek; hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisini göstermek, yönetici ve personelin görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmasını sağlamaya yönelik tedbirler almaktır.

 

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge, Manisa Çevre ve Şehircilik İl  Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Bölümlerinin hizmet alanları, görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4- (1) Bu Yönergede yer alan;

 1. Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 2. Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanı,
 3. Üst Yönetici: Bakan Yardımcısı,
 • Müdürlük : Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
 1. İl Müdürü : Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürünü
 2. Birim Amiri: Milli Emlak Müdürünü
 3. Yöneticiler: İl Müdürü ve Milli Emlak Müdürü,
 4. Merkez Birimleri: Milli Emlak Müdürlüğü, 
 • MEOP: Milli Emlak Otomasyon Projesini,

ifade eder.

 

Milli Emlak Müdürlüğü  Misyonu

Madde 5- (1)     Devlete ait taşınmaz malların edinimi, yönetilmesi, elden çıkarılması ve Özlük ve Destek hizmetlerinin teknolojik imkanlar kullanılarak belirlenen hedefler doğrultusunda ; faaliyetlerin etkin ve verimli olması, mali raporların güvenilirliği, yürürlükteki mevzuata uyum ve varlıkların korunması sağlanarak yapmak.

 

Madde 6- (1) Milli Emlak Müdürlüğünün Görevleri

 1. Hazine mallarının yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak yürütmek,
 2. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yürütmek,
 3. Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmazlarla hakların Hazineye mal edilmesi işlemlerini yürütmek, taşınmaz malların tescilini, taşınırların tasfiyesini sağlamak,
 • Hazine taşınmazlarından kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları; kamu idarelerine ve köy tüzel kişiliklerine tahsis etmek ve tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışı kullanılması halinde tahsisi kaldırmak; tahsisi kaldırılan taşınmazların üzerinde Hazine dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapı ve tesislerin tasfiye işlemlerini yürütmek, 
 1. İl sınırları içindeki Bakanlık ve İl Müdürlüğüne tahsisli kamu konutlarını yönetmek, tahsis etmek, kira tahsilatlarını ve oturma sürelerini takip etmek, bakım ve onarımlarını yapmak,
 2. Hazinenin paydaş olduğu taşınmazlar hakkında izale-i şüyu (paydaşlığın giderilmesi) davalarını takip etmek, davaya iştirak edilip edilmeyeceğine karar vermek üzere işlem yapmak, gerekirse satın alma işlemlerini yürütmek,
 3. Hazineye ait taşınmazların ve Bakanlık Milli Emlak Birimine ilişkin taşınırların envanter kayıtlarını tutmak,
 4. Bakanlık adına yapılacak kamulaştırma işlemlerini yürütmek ve diğer genel bütçeli kuruluşların kamulaştırdığı yerlerin Hazine adına tescilini sağlamak,
 • Kanunlar ve antlaşmalar gereğince muayyen zümrelere izafetle el konulması gereken para, mal ve hakların işlemlerini yapmak ve tasfiyelerini sonuçlandırmak, kapanan siyasi partilerin malvarlıklarını tasfiye etmek,
 1. Genel bütçeye dâhil dairelerin hizmet dışı kalan taşınırlarının satışını yapmak,
 • Hazine mallarıyla ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yürütmek,
 1. Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip edilerek tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, tahsil edilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
 2. Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri çevre ve şehircilik uzmanları vasıtasıyla incelemek ve denetlemek,
 3. Yönetimi kimseye ait olmayan taşınmazlar üzerinde Hazine hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak, yönetmek, işletmek, bakım ve onarımlarını yaptırmak, işgal ve tecavüzlere karşı korumak, yönetiminden elde edilen gelirleri tahsil etmek ve gerekli diğer işlemleri yapmak,
 4. Hazine taşınmazlarında define aramak isteyenler için mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde izinlerin alınması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydı ile muvafakat vermek, arama faaliyetinin izlenmesinde görev yapmak üzere personel görevlendirmek,
 5. İmar planları, revizyon ve değişiklikleri ile arsa ve arazi düzenlemelerini izlemek, belediye nezdinde takip edilerek gerektiği taktirde dava açılmasının sağlanması ve takibi işlemlerini yürütmek,
 6. Kesinleşmiş imar planlarında, 3194 sayılı İmar Kanununun 11 inci maddesi gereğince kamu hizmetlerine ayrılmış yerlere rastlayan taşınmazların kamuya bedelsiz terk edilmesi ve gerektiğinde tapu kaydı terkin edilmesi işlemlerini yürütmek,
 7. Hazine yararını gözeterek taşınmazların ifraz ve tevhit işlemlerini yürütmek,
 • Kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen taşınmazlardan süresi dolduğu halde tahliye edilmeyen, sözleşmesi feshedilen veya herhangi bir sözleşmeye dayanmaksızın fuzuli olarak işgal edilen Hazine taşınmazlarının tahliye işlemlerini yürütmek,
 1. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Hazineye yapılacak şartlı veya şartsız ya da mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz taşınmaz bağış işlemleri ile bağış amacında kullanılamaması veya mükellefiyetin yerine getirilememesi nedeniyle bağışlayana iadesi gereken taşınmazların iade işlemlerini yürütmek,
 2. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç kamu idarelerinin, görmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinde kullanılacağına ve amacına uygun kullanılmaması hâlinde geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerh konulması kaydıyla, devralınması istenilen taşınmazların devri yerine tahsisinin yapılması suretiyle kamu hizmetlerinin görülmesi sağlanabiliyor ise tahsis yapmak, aksi halde bedelsiz devir işlemlerini yürütmek,
 3. …………….
 • Mahkemelerden mirasçısı olmaksızın vefat etmesi veya gaipliği nedeniyle terekesi Hazineye intikal eden şahısların tüm malvarlıklarının Hazineye intikalinin sağlanması işlemlerini yapmak,
 1. İdarece ihtiyaç duyulan taşınırların öncelikle diğer idarelerdeki ihtiyaç fazlası taşınırlardan karşılamak suretiyle temin etmek, bu şekilde karşılanamaması halinde, satın alma yoluna gitmek,
 2. Gerektiğinde, 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 ve 36 ncı maddelerinde sayılan iş ve işlemleri yürütmek,
 • Hazineye ait taşınmazların satışını arttırmaya ve tanıtımına yönelik çalışmalar yapmak, satışa çıkarılan taşınmazlar ve ihalelere ilişkin bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, mevzuat ve işleyiş hakkında vatandaşlara bilgi vermektir.

 

 

  

İKİNCİ BÖLÜM

Milli Emlak Müdürlüğü, Fonksiyonel Teşkilat Şeması ve

Görev Dağılımı Çizelgeleri

           

 Madde : 7  (1 ) Milli Emlak Müdürlüğü Bölümleri ( Servisler )

 

1.1 Edinim Bölümü

                 1.2 İdare Bölümü

                 1.3 Elden Çıkarma Bölümü

                 1.4.Teknik Büro

                 1.5. Kayyumluk Bürosu

 

         (2 ) Servislerin ( Bölümler)  Görevleri

2.3.1 Edinim Bölümü Görevler

   1. Tescilinde yarar görülen veya tescili talep edilen Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların değerlendirilerek tescillerini sağlamak,  kayıt ve idare altına alma işlemlerini yürütmek,
   2. Hazine aleyhine açılan tescil davaları üzerine, gerekli bilgi ve belgelerin toplanarak savunmaya esas olmak üzere 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun yasal süresi içerisinde Muhakemat Müdürlüğüne (ilgili muhakemat birimine) göndermek; davacı şahıslar aleyhine sonuçlanan tescil davalarında ise Hazine adına tescilinin sağlanması yoluna gidilmesi için gerekli işlemleri yürütmek,
   3. Bakanlık hizmetleri için ya da taşra birimleri olmayan kurumlara gerekli olan taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yapmak ve diğer genel bütçeli kuruluşlarca kamulaştırılan taşınmazların Hazine adına tescili işlemlerini yürütmek,
   4. Bakanlık (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından ihtiyaç duyulması halinde,  taşınmaz satın alma veya kiralama yoluna gidilmesi yönündeki iş ve işlemleri yürütmek,
   5. Devletleştirme, istimval, teferruğ (tefevvüz), trampa ve bağışa konu iş ve işlemleri yürütmek,
   6. Kat veya arsa karşılığı inşaat yolu ile yaptırılacak olan inşaat ile ilgili yazışmaları yapmak,
   7. Çeşitli kanunlar veya anlaşmalar yolu ile Hazineye mal intikaline konu taşınmaz söz konusu olduğu takdirde, bu taşınmazların tescili işlemlerini yürütmek,
   8. Adli yargı davalarında, davaya konu işlemlere ilişkin olarak savunmaya esas bilgi ve belgelerin, davaların takibi için süresi içerisinde Muhakemat Müdürlüğüne yazı ile göndermek,
   9. Hazine alacaklarını süresinde ve mevzuata uygun olarak takip etmek, tahsilatını sağlamak için gerekli işlemleri yapmak,
   10. Hazine taşınmazlarında define aramak isteyenler için mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde izinlerin alınması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydı ile muvafakat verilmesi işlemlerini yürütmek, arama faaliyetinin izlenmesinde görev yapmak,
   11. Gerektiğinde 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 ve 36 ncı maddelerinde sayılan iş ve işlemleri yürütmek,
   12. 6360 Sayılı Kanun uyarınca iş ve işlemleri yürütmek.
   13. Hazine taşınmaz mallarıyla ilgili diğer mevzuat veya yeni yasal düzenlemelerle Bakanlığı ilgilendiren ve kendi sorumluluk alanında kalan görevleri yürütmek,
   14. Kesin teminat mektuplarını geçerlilik süreleri yönünden takip etmek ve iade işlemlerini sonuçlandırmak,
   15. Devlete intikali gereken taşınırların Hazineye mal edilmesi işlemlerini yürütmek,(ayniyat işlemleri hariç )
   16. Mahkemelerden mirasçısı olmaksızın vefat nedeniyle terekesi Hazineye intikal eden şahısların tüm malvarlıklarının Hazineye intikalinin sağlanması işlemlerini yapmak,
   17. Açılan babalık davalarında tereke ile ilgili olarak Hazine menfaati olup olmadığını değerlendirmek ve görüş bildirmek,
   18. Açılan reddi miras davalarında Hazine menfaati olup olmadığını değerlendirmek ve görüş bildirmek,
   19. Tereke ile ilgili açılan tapu iptal ve tescil davalarında Hazine menfaati yönünden görüş bildirmek,
   20. Kayyımlıkla 10 yıl idare edilen mallarla ilgili olan kişiler hakkında gaiplik davalarının açılması için gerekli işlemleri Kayyumluk Servisi  ile eş güdümlü olarak yapmaktır.

 

Teknik Büro Koordinatörlüğü ( Servisi )

   1. Hazine taşınmaz mallarının ve kayyımlıkla idare edilen taşınmaz malların her türlü sınır tespiti ve zeminde sorumlu memura gösterilmesi,
   2. Her türlü imar ve kadastro işlemlerinin teknik ve hukuki durumlarının takip edilmesi, dava açılması gereken hallerde davaya   esas raporun İdare Servisine vermek ( En az haftada bir imar askı ilanlarının takip edildiğini gösterir tutanak tutularak muhafaza edilmesi, askıya çıkmış kadastro ve imar çalışmalarının incelenerek rapora bağlanması ve bir nüshasının İdareye ve bir nüshasının ayrı bir dosyada saklanmasını )
   3. TAKBİS-MEOP güncellemelerinin yapılarak, TAKBİS’ de olup, MEOP’da olmayan taşınmazların tapuları ve geldi kayıtları  temin edilerek MEOP dosyalarının açılması ve tespitlerinin yapılması için TESPİT SERVCİSLERİNE verilmesi ; MEOP’da olup, TAKBİS’de olmayan taşınmazların tapudan gitti kayıtları alınarak MEOP kayıtlarının kapatılması için ilgilisine göre ( satış nedeniyle olanlar satış servislerine, devir ve terk nedeniyle olanlar İdare servisine ) verilmesi,
   4. İl Genelinde Kadastro paftaları taranarak DHTA yerlerinin belirlenip, yaklaşık alanlarının belirlenerek dosya açılmak üzere dosya görevlisine verilmesini sağlamak.
   5. DHTA yerlerinden Hazine adına tescil edilmesi gerekenlerin tesciline esas teknik işlemlerinin yapılması,
   6. Hazine taşınmazlarına ilişkin teknik incelemeleri yapmak ve projeleri ihtiyaçlara uygun, tam, doğru ve zamanında incelemek ve raporlamak,
   7. Kayyımlık Bürosu Başkanlığı

  Yönetimi kimseye ait olmayan taşınmazlar üzerinde Hazine hak ve menfaatlerinin tespit edilmesi durumunda söz konusu taşınmazların idaresini sağlamaktır.

 

            3.2 İdare Bölümü Görevleri

   3.2.1 Hazine taşınmazlarının tahsis işlemlerini gerçekleştirerek, tahsis edilen taşınmazları tahsisi yapılan kurum ve kuruluşlara yer teslimini yapmak, tahsisi kaldırılan taşınmazları geri almak, tahsis amacında kullanılmadıkları tespit edilenlerin tahsisinin kaldırılması işlemlerini yürütmek,

  3.2.2 Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde kullanma izni ile Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde ise irtifak hakkı tesisi işlemlerini yürütmek,

  3.2.3 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca; ilanen işlem tesis edilerek, kiralanacak veya irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazların şartnamelerini hazırlamak, ihale onaylarını almak, ilan edilmesine ilişkin işlemleri yürütmek, varsa istekli ve ilgililere ihaleye davet yazısını göndermek,

   1. İhale gününü, ihaleye katılanların ve komisyonun güvenliğini sağlamak için Emniyet Müdürlüğüne bildirmek,
   2. İhale dosyalarını hazırlamak (İhale ilan tutanağı, artırma tutanağı) ve ihale saatinden önce geçici teminatlara ilişkin işlemleri yapmak,
   3. İhalesi yapılan dosyalara ait komisyon kararlarını hazırlamak, komisyon üyelerinin kararı imzalamasından sonra ita amirinin onayına sunmak ve yasal süresi içerisinde takibini yapmak, kat’i ihalesi onaylanan taşınmazların, ihalesi üzerine kalan istekliye yasal süresi içerisinde gerekli tebligatı göndermek,
   4. Kat’i ihale tebligatları gönderilen taşınmazların yasal süresi içerisinde peşin ya da taksitli olarak kiralama ve irtifak hakkı işlemini yapmak,
   5. Kiralaması ve irtifak hakkı yapılan taşınmazların sözleşmelerini hazırlamak ve tarafların imzasına sunmak,
   6. Yukarıdaki ihale işlemleri ile ilgili şahıslarca verilen dilekçeleri cevaplamak ve ihale iş ve işlemleri hakkında açılan davaları takip etmek,
   7. İhale onayından sonra kiralama ve irtifak hakkı tesisi müşterisine kira/irtifak hakkı bedeli ile diğer bedelleri ödenmesi için tebligat çekmek,
   8. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların kiralama iş ve işlemlerini yapmak  
   9. Ağaçlandırma, organize hayvancılık, kiralama, irtifak hakkı, ecrimisil gibi çeşitli konularda mevzuat ve işleyişi hakkında vatandaşı bilgilendirmek
   10. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin yıllık tespit programını hazırlamak, bu program ve zamanaşımı süreleri de dikkate alınarak mahalli tespitleri yapmak, yapılamaması durumunda ise teknik eleman marifetiyle tespitini yapmak, tespit sonrasında işgal edilmiş olan taşınmazlar için ecrimisil takip ve tahsilatı ile gerekli görülen hallerde tahliyeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
   11. İmar veya Kadastro Kanunlarının uygulanması sonucu askı ilanına çıkarıldığı teknik eleman marifetiyle tespit edilip tutanağa bağlanan ve Hazineyi ilgilendiren taşınmazlar için görev alanına göre harita mühendisi ya da şehir plancısına incelettirilmesini sağlamak, Hazine aleyhine herhangi bir durum söz konusu olduğunda ise itirazda bulunmak, sonuç alınamaması halinde dava açtırmak, ( Tespit servisi )
   1. Hazine taşınmazlarının mahalli tespit ve gerektiğinde tescil işlemine esas olan pafta ve planları ile arazide tespitine yönelik her türlü çalışmayı teknik elemanla birlikte yapmaktır.
   2. Bakanlık ve İl Müdürlüğüne ait diğer kamu konutlarında ikamet edenlerden kira kesintilerinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, kira ödemelerine ilişkin takibi yapmak, eksik ödeme durumunda tahsili yönünde işlemlerin yürütülmesini sağlamak, ( KİRA SERVİSİ )
   3. Kamu konutu tahsis talebinde bulunan personele ait tahsis taleplerinin MEOP ortamında puanlamasının yapılmasını sağlamak, ( TAHSİS SERVİSİ )
   4. Bakanlıkça her yıl yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca kamu konutunun kira artışlarını ilgili kurumlara bildirmek ( KİRA SERVİSİ)
   5. Boş kamu konutlarını tahsis amacıyla ilana çıkarmak, ( KİRA SERVİSİ )
   6. Kamu konutu tahsis edilenlerin giriş işlemlerini, kamu konutunu tahliye edenlerin ise çıkış işlemlerini bağlı bulundukları kurumlara bildirmek,( Kira servisi )
   7. Adına kamu konutu tahsis edilenlerin MEOP kaydını yapmak, konutu tahliye edenlerin kayıttan düşülmesi işlemlerini yürütmek, (  Kira servisi )
   8. Kamu konutu tahsis veya tahliyesinin davaya konu edilmesi halinde, gerekli bilgi ve belgeleri toplayarak savunmaya esas olmak üzere 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun yasal süresi içerisinde Muhakemat Müdürlüğüne (ilgili muhakemat birimine) göndermek, ( Kira Servisi )
   9. Boş konutların mahallinde inceleme yapılarak hasar tespitlerini yapmak,
   10. Saymanlıklardan gelen kira ödemelerine ilişkin evrakları dosyalamak ve arşivlemektir.
   11. İdari yargı davalarında, davaya konu işlemlere ilişkin olarak savunmaya esas bilgi ve belgelerin, davaların takibi için süresi içerisinde Muhakemat Müdürlüğüne yazı ile göndermek,
   12. Fonksiyonel görev dağılımındaki İdare bölümüyle ilgili belirtilen konularla ilgili diğer her türlü işlemleri yapmak.
   1. Elden Çıkarma Bölümü Görevleri

                 3.3.1 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca; ilanen işlem tesis edilerek satışa çıkarılacak, taşınmazların şartnamelerini hazırlamak, ihale onaylarını almak, ilan edilmesine ilişkin işlemleri yürütmek, varsa istekli ve ilgililere ihaleye davet yazısını göndermek,

                   3.3.2 İhale gününü, ihaleye katılanların ve komisyonun güvenliğini sağlamak için    Emniyet Müdürlüğüne bildirmek,

                        3.3.3 İhale dosyalarını hazırlamak (İhale ilan tutanağı, artırma tutanağı) ve ihale saatinden önce geçici teminatlara ilişkin işlemleri yapmak,

                        3.3.4 İhalesi yapılan dosyalara ait komisyon kararlarını hazırlamak, komisyon üyelerinin kararı imzalamasından sonra ita amirinin onayına sunmak ve yasal süresi içerisinde takibini yapmak, kat’i ihalesi onaylanan taşınmazların, ihalesi üzerine kalan istekliye yasal süresi içerisinde gerekli tebligatı göndermek,

                        3.3.5 Kat’i ihale tebligatları gönderilen taşınmazların yasal süresi içerisinde peşin ya da taksitli olarak satış işlemini yapmak,

                                    3.3.6 Taksitli satışları yapılan taşınmazların sözleşmelerini hazırlamak ve tarafların imzasına sunmak,

                                    3.3.7 Peşin satışı yapılan taşınmazların tescil iş ve işlemleri için ilgili tapu müdürlükleri ile gerekli yazışmaları yapmak,

                                    3.3.8 Taksitli satışı yapılanların ise istenilmesi halinde ipotekli olarak tescil işlemleri için gerekli yazışmaları yapmak, ödemeleri takip etmek, üst üste iki taksitin vadesinde ödenmemesi halinde alıcıya ödemenin yapılması için tebligat göndermek, tebligata rağmen ödenmemesi halinde sözleşmenin feshedilmesi, tahsil edilmiş taksitlerin faizsiz olarak iade edilmesi ile geçici teminat bedelinin Hazineye irat kaydedilmesini sağlamak,  sözleşme süresi sona eren taksitli satışlarda ise ödenmeyen taksitlerin tahsil edilmesi ve satış ipotekli olarak gerçekleştirilmiş ise ipoteğin paraya çevrilmesi için Muhakemat Müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yapmak,

                        3.3.9 Yukarıdaki ihale işlemleri ile ilgili şahıslarca verilen dilekçeleri cevaplamak ve ihale iş ve işlemleri hakkında açılan davaları takip etmek,

                        3.3.10 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun;

- 4/C maddesi uyarınca yapılan satış işlemleri ile ilgili olarak doğrudan satış için gelen dosyaların hissedarlarına hisseleri oranında düşen miktarları hesaplamak suretiyle, satışa çıkarılmak üzere onay belgelerini almak, hissedarına veya hissedarlarına yasal süreleri içerisinde satın almaları için tebligat göndermek,

-  4/D maddesi uyarınca Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, köy ve mezraların yerleşme alanı içinde bulunan ve yüzölçümü beş bin metre kareye kadar olan Hazineye ait taşınmaz mallar kullanıcılarına satışa çıkarılmak üzere onay belgelerini almak,

- 7/B maddesi uyarınca, konut yapılmak amacıyla rayiç bedel üzerinden konut yapı kooperatiflerine, kooperatif birliklerine veya bu birliklerin oluşturduğu üst birliklere, bunlar arasında yapılacak ihale ile satışını yapmak ve

bunlara ilişkin işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak.

   1. Devir ya da terke konu taşınmazların işlemlerini sonuçlandırmak,
   2. Hazinenin paydaş olduğu taşınmazlar hakkında izale-i şüyu (paydaşlığın giderilmesi) davası açıldığının İdareye bildirilmesi halinde davaya iştirak edilmesine ve taşınmazın satın alınmasına dair işlemleri yürütmek,
   3. İhale komisyonlarına üye olarak katılmak ve bedel tespit raporlarını imzalamaktır.
   4. Hazineye ait taşınmazların satışını arttırmaya ve tanıtımına yönelik çalışmaları yapmak,
   5. Satışa çıkarılan taşınmazlar ve ihalelere ilişkin bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek,
   6. Hissedarına satış, hakkında vatandaşlara bilgi vermek
   7. 6292 ve diğer özel Kanunlar  uyarınca satış işlemleri yürütmek

                        TAŞINIR VE KAÇAK AKARYAKIT İŞLEMLERİ

   1. Devlete intikali gereken taşınırların tasfiyesi işlemlerini yürütmek,
   2. Kapanan siyasi partilerin tasfiye işlemlerini yürütmek,      
   3. Kanunlar ve antlaşmalar gereğince muayyen zümrelere izafetle el konulması gereken para, mal ve hakların tasfiyelerini sonuçlandırmak,
   4. Hazineye intikal eden veya genel bütçeli kuruluşlarca tasfiye amacıyla Bakanlığa devredilen taşıtların tasfiye işlemlerini yürütmek,
   5. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca vatandaşlığı iptal edilenlerin mallarının tasfiye işlemlerini yapmak,
   6. Depo İdare Amirliğinde bulunan ve Devlete intikal eden taşınır mallar ile Genel Bütçeli İdarelerin demirbaşında kayıtlı iken hurdaya çıkarılan taşınır malların koruma ve muhafazasının yapılarak tasfiyesini sağlamak,
   7. Çeşitli mevzuat hükümlerine göre Devlete intikal eden taşınır mallar ile Genel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin hizmet dışı kalan hurda malzemelerden Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne satışı yapılanların teslim işlemlerini yapmak, ekonomik değeri olanların tekrar ekonomiye kazandırılması işlemlerini yürütmek,
   8. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca el konulan kaçak akaryakıtın tasfiye ve tahsis işlemlerini yürütmek,
   9. Taşınırların tasfiyesine ilişkin diğer işlemleri yürütmektir.
   10. Fonksiyonel görev dağılımındaki Elden çıkarma bölümüyle ilgili belirtilen konularla ilgili diğer her türlü işlemleri yapmak.

 

    

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Sorumluluklar

Madde 8- (1)  Milli Emlak Müdürlüğü görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve bu kapsamda kendi yöneticilerinin bilmesi gereken konuları yöneticisine bildirme sorumluluğu tüm personele aittir.

(2) Müdür Yardımcıları ; idari, hukuki ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata ve Müdürlükçe belirlenen ilke ve prensiplere uygun bir şekilde yerine getirilmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından ve görev ve yetkilerinden bir kısmının devredilmesi halinde, kanuna aykırı olmamak şartıyla sınırlarını açıkça belirterek ve yazılı olarak devretmekten sorumludur.

 

İzleme

Madde 9- (1) Milli Emlak Müdürlüğü bölümlerinin operasyonel planda yer alan çalışmalarının değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması, gelecek perspektifinin oluşturulması ve kurumsal iletişimin geliştirilerek sorun çözme kapasitesinin artırılması amacıyla;  Milli Emlak Müdürü başkanlığında Müdür Yardımcıları ve diğer personelin katılımı ile yılda iki defadan az olmamak üzere periyodik “Değerlendirme ” konulu toplantılar yapılır. Bu toplantılarda Bölümlerin faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilir. Alınan kararların sonuçları bir sonraki toplantıda izlenir. Değerlendirme sonuçları, toplantı tutanağı ile kayda alınır ve ilgili personele duyurulur. Toplantı sekretarya hizmeti Özlük işlemlerince sağlanır.

            (2) Milli Emlak Müdürü ve Müdür Yardımcılarının verilen görevler ve yürütülen işler hakkında belirli periyotlarla bilgi almasını ve izlemesini sağlamak amacıyla tüm işlemlerin MEOP sistemi üzerinden yapılması ve bilgilerin sürekli güncel tutulması sağlanacaktır.

 

Eğitim

Madde 10- (1) Özel yönetmeliği bulunan personelin eğitimi, yönetmelik hükümlerine uygun olarak yerine getirilir.

(2)  özel yönetmeliği bulunan görevliler dışındaki personelin, mesleki yeterliliklerinin sürekliliğini sağlamak üzere aşağıdaki hususlar düzenlenmiştir: Bu kapsamdaki personel; bilgi, beceri ve donanımlarını artırarak daha etkin ve verimli olmalarını, yeni gelişmeleri öğrenmelerini, bireysel bilgi, beceri ve yetenekler edinmelerini sağlamak, bilgi tazelemek, teknoloji kullanma kapasitelerini artırmak amacıyla hizmet içi eğitim programlarına tabi tutulur.

 1. Eğitim programlarının süreleri, ulaşılmak istenilen amaca uygun olarak; programın yeri, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar, ayrılacak ödenek ve diğer programlarla ilişkisi gibi unsurların her biri dikkate alınarak tespit edilir.

(3) Hizmet içi eğitimler, Bakanlığın "Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları" da dikkate alınarak il MÜDÜRLÜĞÜNCE düzenlenebilir

 

 Devir ve Teslim

  Madde 11- (1) Çeşitli nedenlerle görevinden ayrılan personel;

a) Üzerinde bulunan görevlerle ilgili bilgi ve belgelere ait dosya ve evrakı yöneticinin belirlediği sorumluya eksiksiz olarak teslim eder ve bununla ilgili düzenlenen tutanağı yöneticisine verir.

b) Kendisine teslim edilmiş olan makine, araç, gereç ve malzemeleri yetkililere teslim eder.

(2) Devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemleri mevzuatında belirlenen hükümlere göre yapar.

 

Yürürlük

Madde 12- (1) Bu Yönerge hükümleri Milli Emlak Müdürünün onayıyla yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 13- (1) Bu Yönerge hükümlerini Milli Emlak Müdürü yürütür.

 

Ekler                                                        :

Ek A: Fonksiyonel Teşkilat Şemaları

Ek : Milli Emlak Müdürlüğü Fonksiyonel Teşkilat Şeması

Ek B: Defterdarlık Görev Dağılımı Çizelgeleri

Milli Emlak Müdürlüğü Görev Dağılımı Çizelgesi