Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
Birleşik Denetimlerde Hazır Bulunması Gereken Bilgi, Belge ve Döküman Listesi

 

BİLEŞİK DENETİMLERDE HAZIRLANACAK BELGE VE DOKÜMANLAR

Sıra No

                                                      BELGE

1

Kapasite Raporu (Güncel  rapor ve ÇED görüşlerinin alındığı tarih itibari ile geçerli olan  raporlar)

2

Tesisin ÇED Yönetmeliği Kapsamında Değerlendirmesinin Yapıldığına İlişkin Belge (ÇED Görüşlerinin Tamamı)

3

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

4

GFB/Çevre İzin/Çevre İzin ve Lisans Belgesi

5

İş Akım Şeması / Proses Özeti (Genel vaziyet planı üzerinde hava, su, atık, gürültü vb. kirletici kaynaklar yer almalıdır.)

6

Atık Su Bağlantı İzin Belgesi/ Görüş Yazısı (MASKİ’den alınan)

7

Atıksu Arıtma Tesisi İç İzleme Numunelerine Ait Analiz Raporları

8

Atıksu Bilgi Sisteminde Beyanların Yapıldığına Dair Belge

9

Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi

(Alıcı ortama atıksu deşarj eden veya atıksuyunu geri dönüşümlü olarak kullanan tüm atıksu arıtma tesisleri)

10

Yer Altı Suyu Kullanım İzin Belgesi. (DSİ 2. Bölge Müd.’den alınan)

11

Çevre İznine Esas Emisyon Ölçüm Raporu

12

Teyit Emisyon Ölçüm Raporu (Güncel)

13

Gürültü Kontrol İzin Belgesi/ Görüş Yazısı/Akustik Rapor

14

Endüstriyel Atık Yönetim Planı / İl Müdürlüğü Onay Yazısı

15

Atık Beyan Formu

16

Geçici Depolama İzin Yazısı (Tehlikeli Atıklar İçin)

17

Atık Yönetim Uygulaması-Atık Transfer İşlemleri (MOTAT) Çıktıları (Denetim Tarihi İtibariyle Son 1 Sene)

18

Kütle Denge Sistemi Beyanlarının Yapıldığına Dair Belge                 

19

Tehlikesiz Atık ve Ambalaj Atıklarının Lisanslı Tesislere Verildiğine Dair Belge                                                                                         (Lisanslı tesis ile yapılan sözleşme-sevk irsaliyeleri ve faturalar)

20

Yemek Hizmetinin Dışarıdan  Satın Alınması Durumunda Yemek Firması İle Yapılan Sözleşme veya  Kullanılmış Kızartmalık Yağlar İçin (Bitkisel Atık Yağ) Lisanslı Geri Kazanım  Tesisi veya Lisanslı Ara Depolama Tesisi İle  Yapılan Sözleşme

21

Tehlikeli Maddeler Ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi.  (Denetim Tarihi İtibari İle Geçerli Olan)

22

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin Ekinde Yer Alan Ek-4 Ambalaj Üreticisi/Ek-5 Piyasaya Süren /Ek-6 Tedarikçi Formunu EÇBS Ambalaj Bilgi Sistemi Üzerinden Yapıldığına Dair Belge ve Belgelendirme Sözleşmesi

23

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin Ekinde Yer Alan Ek-7 Ambalaj Atığı Toplama-Ayırma Tesisi Bildirimleri/Ek-8 Ambalaj Atığı Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Bildirimleri

24

Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi ile Yapılmış Bertaraf Sözleşmesi/ MOTAT Çıktıları

25

Tehlikeli Kimyasallara Ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS’ ler)

26

BEKRA Bildirimi Yapıldığına Dair Belge

27

Toprak Kirliliği Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Gereği Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi Beyanının Yapıldığına Dair Belge

28

Acil Durum Planı (Çevresel riskler de yer almalıdır)

29

Kalite Güvencesi Sistem Belgesi (Mevcutsa)

30

Çevre Yönetim Sistem Belgesi (Mevcutsa)

31

Çevre Görevlisi Belgesi ve/veya Çevre Yönetim Birimi/Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi ve Danışmanlık Sözleşmesi

32

İç Tetkik Raporu

33

Aylık Faaliyet Raporları

34

Eğitim Tutanakları

35

Tesis Bilgi Formu

36

Denetim Esnasında Denetim Ekibince İstenecek Diğer Bilgi ve Dökümanlar

37

İşletme Sahası İçerisinde İş Güvenliği Açısından Güvenlik Ekipmanları (Ayakkabı,  baret, gözlük, vs.) kullanılması zorunluluğu olması durumunda  söz konusu  ekipmanların önceden hazır bulundurulması gerekmektedir.)