Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
Belediyelere Şartlı Nakdi Yardım Talebi İçin Gerekli Evraklar (Konteynır İçin)

(BU BÖLÜME BELEDİYENİN ANTETİ YAZILACAK)

 

 

SAYI              :

KONU            : Çevre Kirliliğinin Giderilmesi

 

 

 

 

T.C.

          ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA

          (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü)

 

                                  

 

          Belediyemiz sınırları içinde oluşan ve ciddi boyutlara ulaşan çevre kirliliğinin giderilerek halk sağlığının korunması amacıyla Bakanlığınızdan şartlı nakdi yardım talebinde bulunuyoruz. Gerekli belgeler ekte sunulmuştur.

 

          Gereğinin yapılması hususunu arz ederim.

 

 

 

                                                                                  ………………………………….

                                                                                              Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

     EKLER                            :

·   Encümen Kararı

·   Gerekçe Raporu

·   Yaklaşık Maliyet Tablosu

·   Protokol

·   Taahhütname

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ENCÜMEN KARARI ÖRNEĞİ

 

 

Belediyelerimiz sınırları içinde oluşan katı ve sıvı atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesine araç gereç, ekipman ve altyapı eksikliği nedeniyle imkan bulunmamakta olduğundan çok yoğun çevre kirliliği meydana gelmektedir. Oluşan kirlilik, derelerimizi ve yer altı sularımızı kirletmekte, tarım ve hayvancılığı etkilemekte ve bölgede yaşayan insanlarımızın sağlığı için tehdit oluşturmaktadır.  Katı ve sıvı atıkların gereği gibi kontrol altına alınamaması nedeniyle özellikle çocuklarımızın ve insanlarımızın sağlığını tehlikeye sokmakta ve hastalık saçmaktadır. Gerekli çalışmaların derhal yapılması ve çevre kirliliğinin giderilmesi bakımından acilen kaynağa ihtiyaç duyulmakta ancak, şu aşamada bu kaynak belediyemizce oluşturulamamaktadır. Bu nedenle 03 Nisan 2007 gün ve 26487 tarihli “Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan nakdi yardım talep edilmesine ……………………………………….… Karar verildi.

 

 

 

Başkan                                                   Üye                                                   Üye

 

   (İsim-İmza- Mühür)                                    İsim-İmza                                          İsim-İmza

 

 

 

 

                 Üye                                                              Üye

 

İsim-İmza                                                      İsim-İmza

 

 

 

 

Not: Tüm imzalar ıslak imzalı olacak

 

 

 

 GEREKÇE RAPORU

 

 

Belediyelerimiz sınırları içinde oluşan katı ve sıvı atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesine araç gereç, ekipman ve altyapı eksikliği nedeniyle imkan bulunmamakta olduğundan çok yoğun çevre kirliliği meydana gelmektedir.

 

Oluşan kirlilik, derelerimizi ve yer altı sularımızı kirletmekte, tarım ve hayvancılığı etkilemekte ve bölgede yaşayan insanlarımızın sağlığı için tehdit oluşturmaktadır.  Katı ve sıvı atıkların gereği gibi kontrol altına alınamaması nedeniyle özellikle çocuklarımızın ve insanlarımızın sağlığını tehlikeye sokmakta ve hastalık saçmaktadır.

 

Gerekli araç gereç ve ekipmanın sağlanması, bakım onarımların yapılması ve ihtiyaç duyulan tesislerin kurularak yukarıda bahsedilen olumsuzlukların giderilmesi yoluyla çevre kirliliğinin giderilerek modern bir yerleşim birimi haline gelmek istiyor ve bunu bölgemizde yaşayan insanların hak ettiğine inanıyoruz.

 

Belirtilen çalışmaların derhal yapılması ve çevre kirliliğinin giderilmesi bakımından acilen kaynağa ihtiyaç duyulmakta ancak, şu aşamada bu kaynak belediyemizce oluşturulamadığından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın nakdi yardımına ihtiyaç duyulmaktadır.

 

 

 

                                                                                             

                                                                                                          BAŞKAN

                                                                                                    İsim/İmza/Mühür

                                                                                             

 

 

 


(BU BÖLÜME BELEDİYENİN ANTETİ YAZILACAK)

 

 

 

 

YAKLAŞIK MALİYET TABLOSU

 

 

 

YAPILACAK İŞ

 

TUTAR

 

 

HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI AMACIYLA ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN GİDERİLMESİ

 

                                                            

                                                            .-TL

 

 

TOPLAM

 

 

                                                .-TL

 

 

 

 

                                                                                                          BAŞKAN

                                                                                                      (İmza – Mühür)

 

 

 

 

 


TAAHHÜTNAME

İş bu taahhütname; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca (“Bakanlık” olarak anılacaktır) 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik” in 7’nci maddesi kapsamında ………………………………………………………… işinde kullanılmak üzere ……………………………………………Belediye Başkanlıgı’na (“Kurum” olarak anılacaktır) tahsis edilecek şartlı nakdi yardımların kullanımında, aşağıda tahsis ve kullanım şart ve esasları belirtilen; 

1-       Bakanlık’ ın, yardım tutarlarının aktarılması için Kurum adına Banka (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Bankacılık Şubesi) nezdinde Bakanlık lehine rehinli ve blokeli hesap açtırmasını; bu hesapların kullanımı, bankaya talimat verilmesi, kapatılması, başka bir hesaba aktarımı, paranın süresi içinde veya amacına uygun kullanılmaması halinde Maliye Bakanlığı hesaplarına iadesi v.b. her türlü tasarruf hakkının Bakanlık’ a ait olduğunu; bu konudaki tüm yetki ve tasarrufun Kurumumuz tarafından Bakanlık’ a devredilmiş olduğunu, Bakanlıkça serbest bırakma işlemi yapılmadan hesaplar için Kurumumuz tarafından herhangi bir talimatın verilmeyeceğini, verilmesi durumunda Banka tarafından yerine getirilmediği için Banka ve/veya Bakanlık aleyhine idari veya hukuki hiçbir girişimde bulunmayacağını, böyle bir durumda 5 ıncı maddedeki süre beklenmeksizin paranın Maliye Bakanlığı hesaplarına iadesinin gerçekleştirileceğini peşinen kabul ve taahhüt ederiz,

2-       Nakdi yardımın kullanımında; öncelikle, işin yapıldığına ve kime yaptırıldığına (kurum-firma adı, vergi dairesi, vergi numarası, iban numarası, fatura tutarı ve serbest bırakma talebi tablosu v.b.) dair tüm bilgi ve belgelerin ONAYLI suretlerinin (isim-imza-mühür) ibraz edileceğini, Bakanlıkça uygun bulunması halinde, işin yaptırıldığı/mal veya hizmetin alındığı yüklenici şahıslara/şirketlere ödeme yapılmak üzere Bakanlıkça banka hesabı üzerinde gerekli miktarda serbest bırakma işlemi yapılacaktır.

3-       Harcama Belgeleri Yönetmeliği uyarınca, Bakanlığa yapılacak ödeme talebi dosyasında;

a) İşin ihale edilmesi halinde, Talep eden kurumun Bakanlığa hitaben yazısı, fatura (fatura tutarı yapılan şartlı nakdi yardım kadar ise asıl/onaylı suretleri, kurumun ilave katkısı bulunması durumunda asıl/onaylı sureti, işin İlbank tarafından ihale edilmesi durumunda faturanın onaylı sureti ),        ihale onay belgesi, ihale komisyon kararı, sözleşme, geçici kabul veya kesin kabul tutanağı, taşınır işlem fişi (malzeme alımı yapıldığında) hak ediş raporu, muayene kabul tutanağı ve serbest bırakma tablosu,

b) Müşavirlik ödemelerinde buna ilave olarak konusuna göre, ihale onay belgesi, ihale komisyon kararı, sözleşme, fatura (fatura tutarı yapılan şartlı nakdi yardım kadar ise asıl suretleri, kurumun ilave katkısı bulunması durumunda onaylı sureti),   hakkediş raporu, serbest bırakma tablosu, proje onay belgesi veya uygunluk yazısı, ÇED olumlu veya ÇED (Ek 1) gerekli değildir belgesi v.b.nin;

c) İşin ihale edilmeden yapılması halinde,(Doğrudan Temin) Doğrudan temin onay belgesi, piyasa araştırma tutanağı, muayene kabul tutanağı, hakkediş raporu (düzenlenmiş ise) fatura (fatura tutarı yapılan şartlı nakdi yardım kadar ise asıl suretleri, kurumun ilave katkısı bulunması durumunda onaylı sureti),  ve serbest bırakma talebi tablosu varsa sözleşme, taşınır işlem fişi (malzeme alımı yapıldığında)  ve diğer harcama belgelerinin ONAYLI suretlerinin (isim-imza-mühürlü) ile Bakanlığın kuruma yaptığı yardıma ait (şartlı nakdi yardım ve kullanımı hakkında) yazı fotokopisinin  Bakanlık’a sunulması,

d-Kurum tarafından düzenlenecek şartname ve sözleşmelerin bu taahhütname ve protokol hükümlerine uygun olacağını, verilen şartlı nakdi yardımdan avans verilmeyeceğini, serbest bırakma işlemlerinin iş bitimlerinde gerçekleştirileceğini, bu meyanda; müşavirlik işlerinde serbest bırakma işleminin; projelerin Bakanlığa onaylatıldığına dair proje onay belgesi veya proje uygunluk yazısının; ÇED uygulamalarında ise “ÇED Olumlu” veya “ÇED (Ek 1) Gerekli Değildir” belgesi v.b. ibrazını müteakip yapılacağını,

4-       Yardımın, “müşavirlik hizmetleri” alımı için verilmesi halinde, paranın hesaba aktarılma tarihinden itibaren 45 gün, “yapım işi” için verilmesi halinde, 3 ay içerisinde ihale işlemlerine veya işin yapımına başlanacağını, 1 (bir) yıl içinde de verilen yardım miktarı kadar iş ve ödemelerin tamamlanacağını, (Atıksu Arıtma Tesisi, Katı Atık Tesisi, Kanalizasyon Projesi ve Derin Deniz Deşarjı projelerinin ihale sözleşmesi sürelerinin dikkate alınması) bu sürelerin aşılması halinde hesapta olan meblağın iade işlemlerinin yapılacağını, Ayrıca; Yapılan şartlı nakdi yardım, yapım işinde kullanılacak ise (Atıksu Arıtma Tesisi, Katı Atık Tesisi, Kanalizasyon Projesi, Derin Deniz Deşarjı, Bisiklet Yolu, vb.) “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının katkıları ile yapılmıştır” ibaresinin bulunduğu tabela yaptırılacaktır. Yapılan şartlı nakdi yardım, malzeme alımı işinde kullanılacak ise çevre kirliliğinin giderilmesi kapsamında (çöp konteyneri, ilaçlama makinesi ve Bakanlıkça uygun görülecek diğer ekipman) alınan malzemelerin üzerine kabartmalı, etiket veya püskürmeli silinmeyen boya ile “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Hibe Edilmiştir” yazısının okunaklı bir şekilde yazılması,      

5-       Bakanlık birimlerince yapılacak inceleme ve denetleme sonucu düzenlenecek raporda/tutanakta belirtilecek hususlara uyulacağını, eksiklerin giderileceğini, ödemelerde bu raporun/tutanağın esas alınacağını, inceleme ve denetim ekiplerine her türlü kolaylığın sağlanacak, rehberlik hizmetleri verilecektir.  

6-       Yardıma konu tesislerin, diğer kaynaklardan da gerekli finansman sağlanarak en kısa sürede işletmeye alınacağını, periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılarak ekonomik ömürlerinin uzatılmasının temin edilecektir.

7-       Kurumumuzca yardımın, yürürlükteki mevzuata göre amacına uygun kullanılacağını, bu taahhütname ve protokolde yer alan hususlara uyulacağını, bu konudaki her türlü hukuki ve mali sorumluluğun Kurumumuz üzerinde olduğunu, aksi halde paranın hesaba aktarıldığı tarihten itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun Hükümleri” çerçevesinde iade edileceğini, yapılan şartlı nakdi yardımlarla ilgili olarak kurumumuz ile yüklenici firma arasında yapılan (sözleşme, İhale, mal alımı, temlik, devir, hibe, alım, satım vb.) her türlü iş ve işlemlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hiçbir şekilde taraf edilmeyecektir, 3’ncü bir şahıs olarak gösterilmeyecektir,

8-       Bu taahhütnamede belirtilen hususların ihlali halinde açılacak davalarda Ankara Mahkemelerinin yetkili olacağını,  

                   Kurumumuz / Kuruluşumuz adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve T.C.Ziraat Bankasına karşı gayrı kabil-i rücu olarak kabul ve taahhüt ederim. 

                                                                                                               ………...………..………………………………………adına   (Kurum/Kuruluş)

                                                                                                                                                                                                   …../.…./……

                                                                                                                                                                                                     Taahhüt Eden:             

                                                                                                                                                                                                      Adı Soyadı                                                                  

                                                                                                                                                                                                (İmza-Mühür)

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOL

 

İşbu protokol; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca (“Bakanlık” olarak anılacaktır); 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik” in 12’nci maddesine istinaden …………………………………………………………………………...... işi  için Bakanlık ile aşağıda bilgileri verilen Kurum/Kuruluş (“Kurum” olarak anılacaktır)  arasında hazırlanmıştır.

Kurum Adı

 

Adresi

 

Kurum Tel

 

Faks

 

Cep

 

Vergi Dairesi

 

Vergi No

 

Şartlı nakdi yardımın tahsis ve kullanım şartları ile kontrol ve denetimine ilişkin uygulama esasları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

1-Bakanlık, yardım tutarlarının aktarılması için Kurum adına Banka (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Bankacılık Şubesi) nezdinde -Bakanlık adına rehinli ve blokeli- hesap açtıracaktır. Bu hesapların kullanımı, Bankaya talimat verilmesi, kapatılması, başka bir hesaba aktarımı, paranın süresi içinde veya amacına uygun kullanılmaması halinde Maliye Bakanlığı hesaplarına iadesi v.b. tüm yetki ve tasarruf hakkının, Kurum tarafından Bakanlık’ a devredilmiş olup, Bakanlıkça serbest bırakma işlemi yapılmadan hesaplar için Kurum tarafından herhangi bir talimat verilmeyeceğini, verilmesi durumunda Banka tarafından yerine getirilmediği için Banka ve/veya Bakanlık aleyhine idari veya hukuki hiçbir girişimde bulunmayacağını, böyle bir durumda süre beklenmeksizin paranın Maliye Bakanlığı hesaplarına iadesinin gerçekleştirileceğini Kurum, peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

2-Nakdi yardımın kullanımında; öncelikle Kurum, işin yapıldığına ve kime yaptırıldığına (kurum-firma adı, vergi dairesi, vergi numarası, iban numarası, fatura tutarı ve serbest bırakma talebi tablosu v.b.) dair tüm bilgi ve belgelerin ONAYLI suretlerini (isim-imza-mühür) ibraz edecektir. Bakanlıkça uygun bulunması halinde, işin yaptırıldığı/mal veya hizmetin alındığı yüklenici şahıslara/şirketlere/firmalara vb. ödeme yapılmak üzere Bakanlıkça banka hesabı üzerinde gerekli miktarda serbest bırakma işlemi yapılacaktır.

 3-Harcama Belgeleri Yönetmeliği uyarınca, Bakanlığa yapılacak ödeme talebi dosyasında;

a) İşin ihale edilmesi halinde, Talep eden kurumun Bakanlığa hitaben yazısı, fatura (fatura tutarı yapılan şartlı nakdi yardım kadar ise asıl suretleri, kurumun ilave katkısı bulunması durumunda asıl/onaylı sureti, işin İlbank tarafından ihale edilmesi durumunda faturanın asıl/onaylı sureti ), ihale onay belgesi, ihale komisyon kararı, sözleşme, geçici kabul veya kesin kabul tutanağı, taşınır işlem fişi (malzeme alımı yapıldığında) hak ediş raporu, muayene kabul tutanağı ve serbest bırakma tablosu;

b) Müşavirlik ödemelerinde buna ilave olarak konusuna göre, ihale onay belgesi, ihale komisyon kararı, sözleşme, fatura (fatura tutarı yapılan şartlı nakdi yardım kadar ise asıl suretleri, kurumun ilave katkısı bulunması durumunda onaylı sureti),   hakkediş, serbest bırakma tablosu, proje onay belgesi, ÇED olumlu veya ÇED (Ek 1) gerekli değildir belgesi v.b.nin;

c) İşin ihale edilmeden yapılması halinde,(Doğrudan Temin) Doğrudan temin onay belgesi, piyasa araştırma tutanağı, muayene kabul tutanağı, hakkediş (düzenlenmiş ise) fatura (fatura tutarı yapılan şartlı nakdi yardım kadar ise asıl/onaylı suretleri, kurumun ilave katkısı bulunması durumunda asıl/onaylı sureti), ve serbest bırakma talebi tablosu, taşınır işlem fişi (malzeme alımı yapıldığında) varsa sözleşme ve diğer harcama belgelerinin ONAYLI suretlerinin (isim-imza-mühürlü) Bakanlık’a sunulacağını,

e-Kurum tarafından düzenlenecek şartname ve sözleşmelerin bu taahhütname ve protokol hükümlerine uygun olacağını, verilen şartlı nakdi yardımdan avans verilmeyeceğini, serbest bırakma işlemlerinin iş bitimlerinde gerçekleştirileceğini, bu meyanda; müşavirlik işlerinde serbest bırakma işleminin; projelerin Bakanlığa onaylatıldığına dair proje onay belgesi veya proje uygunluk yazısının; ÇED uygulamalarında ise “ÇED Olumlu” veya “ÇED (Ek-1) Gerekli Değildir” belgesi v.b. ibrazını müteakip yapılacağını,

4-Yardımın, “müşavirlik hizmetleri” alımı için verilmesi halinde, paranın hesaba aktarılma tarihinden itibaren 45 gün, “yapım işi” için verilmesi halinde, 3 ay içerisinde ihale işlemlerine veya işin yapımına başlanacak, 1 yıl içinde de verilen yardım miktarı kadar iş ve ödemeler tamamlanacaktır.(Atıksu Arıtma Tesisi,Katı Atık Tesisi,Derin Deniz Deşarjı ve Kanalizasyon projelerin ihale sözleşmesi sürelerinin dikkate alınması) Bu sürelerin aşılması halinde hesapta olan meblağın iade işlemleri gerçekleştirilebilecektir.

5- Bakanlık birimlerince yapılacak inceleme ve denetleme sonucu düzenlenecek raporda/tutanakta belirtilecek hususlara uyulacak ve eksiklikler giderilecek olup, ödemelerde bu rapor/tutanak esas alınacaktır. İnceleme ve denetim ekiplerine her türlü kolaylık sağlanacak, rehberlik hizmetleri verilecek, gerekli hallerde araç-gereç ve kalacak yer temin edilecektir.

6-Yardıma konu tesislerin, diğer kaynaklardan da gerekli finansman sağlanarak en kısa sürede işletmeye alınması sağlanacak, periyodik bakımları düzenli olarak yapılarak ekonomik ömürlerinin uzatılması temin edilecektir.

7-Kurum, yardımın amacına uygun kullanılacağını, harcamaların yapılmasında yürürlükteki mevzuata, bu protokol ve taahhütnamede yer alan hususlara uyacağını, bu konudaki her türlü sorumluluğun kendi üzerinde olduğunu, aksi halde her aşamada, paranın hesaba aktarıldığı tarihten itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun Hükümleri” çerçevesinde iade edileceğini gayrı kabil-i rücu olarak kabul ve taahhüt etmiştir. Yapılan şartlı nakdi yardımlarla ilgili olarak kurumumuz ile yüklenici firma arasında yapılan (sözleşme, İhale, mal alımı, temlik, devir, hibe, alım, satım vb.) her türlü iş ve işlemlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hiçbir şekilde taraf edilmeyecektir, 3’ncü bir şahıs olarak gösterilmeyecektir.

8- İş Bu protokol 8 (sekiz) maddeden ibaret olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.  Bu protokolde belirtilen hususların ihlali halinde açılacak davalarda Ankara Mahkemeleri yetkili olacaktır.

 

      Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                              …….………………………………………….…. Adına

                                                                                                                                                                                    (Kurum/Kuruluş)                                           

 

                                                                                                                                                            

                        Adı Soyadı                                                                                                                                           Adı Soyadı

                     (İmza-Mühür)                                                                                                                               (İmza-Mühür)

                        .…../.…./……                                                                                                                                             …../.…./…….