Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Manisa Valiliği
Manisa Valiliği

Selendi Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği Taşınmazların Satışı

22 Ocak 2021
İLAN
SELENDİ  KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA NO MAHALLE TAŞINMAZ NO CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 Çıkrıkçı 45140100445 Arsa 137 12 395.74 Tam İmarsız 6,000.00 1,200.00 TL 26.01.2021 14:00
2 Dumanlar 45140101569 Ham Toprak 121 4 11,221.06 Tam İmarsız 39,500.00 7,900.00 TL 26.01.2021 15:00
3                        
1- Yukarıda özellikleri belirtilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyalarında mevcut genel ve özel şartlara göre hizalarında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
 2- İhaleler Selendi Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği çalışma odasında  odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3- Şartname ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde Selendi Milli Emlak Şefliğinde görülebilir.
4- Taşınmaz satış ihalesinde alıcıları tarafından ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, taksitle ödenmek istenilmesi halinde satış tutarı 5.000,00 TL'sını geçtiği takdirde, ihale bedelinin 1/4'i peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir. Taşınmaz mal kira bedelleri de yıllık peşin ödenebileceği gibi 1/4 peşin, kalanı 3 er aylık dönemler halinde ödenebilir.
5- 4706 sayılı yasanın 7.maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
6- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
a) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi. (İkametgah Belgesi)
b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek.(Adres Beyanı)
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik Numarası,
d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.manisa.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilineceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri  www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.               TEL: 0236 788 13 72
                        İLAN OLUNUR.  


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır