Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Manisa Valiliği
Manisa Valiliği

TURGUTLU MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR (KAMU KONUTLARI) SATIŞ İLANI

21 Ocak 2021

Sıra

No

Taşınmaz No

İli

İlçesi

 

 

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Arsa Payı

Bağımsız Bölüm Niteliği

Bağımsız Bölüm No

Daire Tipi

Brüt Kullanım Alanı (m2)

Öncelikli Alım Hakkı Var/Yok

Fiili Durumu

Tahmini Bedel (TL)

Geçici

Teminat

Bedeli )(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

451601015284

Manisa

Turgutlu

Yedi Eylül

693

33

171,64

6/62

Mesken

Kat:2  D:3

2+1

90

Yok

Boş

110.000,00

11.000.00

17.02.2021

13:40

2

45160101531

Manisa

Turgutlu

Yedi Eylül

693

33

171,64

6/62

Mesken

Kat:4  D:7

2+1

90

Var

Dolu

105.000,00

10.500,00

17.02.2021

14:00

 

1) Manisa İli Turgutlu İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların (kamu konutları), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen bedeller üzerinden yine karşılarında belirtilen tarih ve saatte, Turgutlu Milli Emlak Şefliğince oluşturulacak Komisyon huzurunda ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır. İhaleler Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 196 Kat:4 Turgutlu/MANİSA adresindedir.

2) İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına,

a) Tebligat için Türkiye'de gösterilecek adres beyanını,

b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,

c) Geçici Teminat Bedelinin Turgutlu Malmüdürlüğü veznesine yatırıldığına dair makbuzu, (Alındı Belgesinde Bağımsız Bölüm Bilgilerinin (Kat ve Daire No) açıkça yazılması) (2886 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir, Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.)

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2021 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerini,

e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi, vermeleri gerekmektedir.

3) Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Turgutlu Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

4) İhalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilenler (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

5) Öncelikli alım hakkı bulunanların ödeme koşulları;

            a) İhale bedelinin öncelikli alım hakkı sahibi tarafından peşin olarak ödenmesi durumunda, ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır.

            b) Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın,

            1.En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,

            2.En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,

            3.En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir *

*Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.

6) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

7) Öncelikli alım hakkı sahibinin, kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

8) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısının İdareye verilmesi ve bedelin kredi kuruluşu tarafından Turgutlu Malmüdürlüğünde açılacak emanet hesabına aktarılması gerekmektedir.

            a) Bankanın ayrıca ekspertiz yaptırması halinde söz konusu ekspertiz raporu İdaremizi bağlamayacak olup, söz konusu rapora ilişkin tüm hususlarda Banka ile alıcılar muhatap olacaktır.

            b) Banka, Alıcının Sözleşme Öncesi Bilgi Formunu, Kredi Sözleşmesini ve ödeme planı ile Banka tarafından talep edilecek sair gerekli belgeleri imzalaması kaydıyla kişiye kredi kullandıracaktır.

            c) Kredi kullanılarak ödeme imkanı yalnızca satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde mümkün olacaktır. Ancak, bu peşin ödemenin bir kısmı için kredi kullanılması mümkündür. Bu durumda peşin ödenmesi gereken bedel ile kredi olarak ödenen bedel arasındaki farkın, 'kredi kullanan alıcı tarafından tamamlanarak, ödeme süresi içinde Banka nezdinde İdaremiz (Hazine) lehine blokede (emanet) tutulması gerekmektedir.

9) İhalelerde taşınmaz mal satış bedelleri peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı 5.000,00 TL'sini geçtiği takdirde, ihale bedelinin l/4'i peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir.

10) Posta ile yapılan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

11) 4706 sayılı Yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

12) İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13) Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.manisa.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. Tel 0 236 313 22 65

 

                                                                                                      

                                                                                                                İLAN OLUNUR.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır